Współpraca z kancelarią

 

Przedstawiam poniżej ogólne zasady współpracy z moją Kancelarią w zakresie prowadzenia spraw frankowych.

Aczkolwiek szczegółowe zasady współpracy zawiera umowa, jednak te wskazane poniżej pozwolą Ci z pewnością na podjęcie decyzji tym bardziej, że zawierają najważniejsze reguły wynagradzania Kancelarii.

I. etap – wstępna analiza umowy i wycena pomocy prawnej

W celu wyliczenia szacowanej wysokości przysługującego roszczenia od banku lub kwoty, o jaką zmniejszy się aktualne zobowiązanie wobec banku, prosimy o:

 • przesłanie umowy kredytowej,

a dodatkowo prosimy o wskazanie:

 • daty wypłaty kredytu, tzn. daty wpłynięcia kwoty kredytu na Pani/a konto (jeżeli wypłata była dokonana w transzach, proszę wskazać daty wszystkich transz),
 • kwoty wypłaconego kredytu w PLN (jeżeli wypłata była dokonana w transzach, proszę wskazać kwoty poszczególnych transz),
 • informacji czy kredyt jest spłacony, ewentualnie ile rat pozostało do spłacenia.

Po otrzymaniu wskazanych informacji (ewentualnie po uzyskaniu dodatkowych, jeżeli takie będą konieczne),  Kancelaria w terminie 7 dni (lub we wskazanym w mailu terminie, gdyby w danym momencie to nie było możliwe) prześle Pani/u:

 • wstępną analizę umowy oraz
 • wycenę pomocy prawnej dotyczącej prawnej prowadzenia procesu.

 

II. etap – zapłata kwoty wynagrodzenia początkowego, która wynosi od 6.150 do 9.840 zł (brutto)

Dokładna cena zależy od:

 • rodzaju umowy kredytowej (indeksowana czy denominowana);
 • zakresu roszczeń, w związku z ilością i rodzajem klauzul abuzywnych znajdujących się w umowie,
 • wartości przedmiotu sporu.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za przygotowanie do procesu oraz za postępowanie przed sądem I instancji.

Za postępowanie przed sądem II instancji – stawka wynosi 3.690 zł (brutto). Do tego etapu postępowania przy obecnej postawie Banków dochodzi praktycznie zawsze. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o płatności, do której dojdzie po zakończeniu postępowania przed I instancją, która trwa obecnie kilka lat (z wyjątkami).

Do tego należy doliczyć success fee w wysokości 5% kwoty uzyskanej w wyniku wygranej i wyłącznie w wypadku, gdy mamy do czynienia z nadpłatą.

Po zawarciu umowy z Kancelarią i zapłacie kwoty wynagrodzenia początkowego przechodzimy do następnego etapu. 

III. etap – przystąpienie do sporządzenia pozwu, w trakcie którego konieczne będzie ścisła współpraca polegająca na:

 • zbieraniu niezbędnych dodatkowych materiałów,
 • przygotowaniu treści pozwu,
 • dokonania na konto Sądu opłaty od pozwu (kwota 1.000 zł).

IV. etap – postępowanie sądowe.

Jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie pytania, gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości.